Somalo

Aus MGM Münzlexikon

Von 1950 bis 1962 Währungseinheit von Somalia, 1 Somalo = 100 Centesimi.