Salung

Aus MGM Münzlexikon

Silbermünze Siams (seit 1939 Thailand), 1 Salung = 2 Fuang = 1/4 Baht, seit 1908 galt 1 Salung = 25 Satang. Das letzte Prägejahr war 1925. → Salong